تولد

پنجشنبه 18 اسفند 1384

سردش بود.آنقدر سرد که تصور حریق وسیعترین جنگلها هم گرمش نمی کرد. تمامی درها را بسته بود، دریچه ها را هم. می خواست آنچه را که در خود دارد نگه دارد. می خواست نه به باد بیرون بیاندیشد و نه به باران که بر پنجره می کوفت.
پرده ها را هم کشیده بود. منتظر فردا هم نبود. می خواست خورشید را هم از یاد ببرد. اولین تجربه اش را از نور، از روشنایی. می خواست به همان جایی برگردد که از آنجا با صدای فریادی به بیرون پرت شده بود و برای اولین بار فریاد کشیده بود.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/499


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: