ديوارهاي سست دنياي من

شنبه 6 دی 1382

دنياي من شهرهايي دارد با خانه هاي كاهگلي، بامهاي ترك خورده، دنياي من از كارواني كه دنياهاي ديگر را به سوي تجدد و پيشرفت مي برد آنقدر عقب ماند تا فراموش شد.
زمين خشمگين از اين همه نابرابري، خشمگين از اين همه ناهمگوني و ناهمخواني لرزيد تا شايد دنياي من به خود بيايد. دنياي من اما بيش از اينها فرسوده بود. پايه هاي ستونها را سالها بود كه موريانه ها مي جويدند. زمين لرزيد و دنياي من به جاي اينكه قط تكاني بخورد، به يكباره بر سر خود فرو ريخت.
دنياي من به گوري دسته جمعي بدل شد. با سخاوتي توصيف نشدني فرزندان خود را چنان را در كام كشيد كه ابديت پيوستند.
دنياي من با فروپاشي از فراموشي در آمد و نامش بر سر زبانها افتاد.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/407