من درد مشتركم، مرا فرياد

سه شنبه 18 تیر 1381

دوستي كه در آينده نزديك پزشك خواهد شد براي من چند نامه فرستاده و در آنها به زناني اشاره كرده است كه به بخش چشم پزشكي يا گوش و حلق و بيني به دليل شكستگي بيني يا آسيب چشم مراجعه مي كنند و با وجود اينكه تمام شواهد حاكي از آزار و خشونت جسمي است، ترجيح مي دهند كه لب از لب نگشوده و سكوت كنند. مثل اينكه خود نيز سرنوشت شومشان را پذيرفته و تن به هر گونه خشونت جسمي و رواني را امري عادي تلقي مي كنند.
نوشته گل كو را هم در مورد ازدواج خواندم و ديدم همه ما داريم ازيك چيز سخن مي گوييم. از دردي مشترك، از درد زن بودن در جامعه ايي كه نگاهي برابر به به مرد و زن ندارد. كاش فقط نابرابري نگاه بود، نابرابري حق و حقوق در برابر قانوني كه بي شك مردها مفادش را درحالي كه مادران، خواهران و يا همسرانشان در حال پختن قورمه سبزي براي شام شبشان بوده اند يا در حال اتو كشيدن لباسهايشان و ... نگاشته اند.
در جامعه ما هنوز زنان را به سنگسار محكوم مي كنند، سركوب كردن و كشتن تمامي اميال جنسي جوانان به طرق گوناگون بسنده نيست تا حريم خانواده به قول خانم زهرا شجاعي رئيس مركز مشاركت زنان حفظ شود. ‹ روزنامه رسالت، شنبه پانزده تير، صفحه سه›
چند صد سال ديگر بايد سپري شود تا زنان ما از ابتدايي ترين حقوق انساني برخوردار شوند؟ به جاي انتخاب شدن، حق انتخاب داشته باشند؟ وقتي دير به خانه بر مي گردند با نگاه شماتت بار مادرانشان روبرو نشوند؟ چند سال ديگر لازم است تا سطر سطر فهرست تمامي اعمال بد و زشت براي دختران مان پاك شود. دوستم گل كو از عدم واكنش زنان به آزار و اذيت همسرانشان متعجب مي شود. اما من فكر مي كنم تا زماني كه در جامعه ما امكان برخورداري از نهاد هاي مدني در زمينه هاي مختلف وجود ندارد زنان ما كتك خواهند خورد و كودكان مان مورد آزار و شكنجه قرار خواهند گرفت. زني كه تامين مالي ندارد اگر خانه شوهر را ترك كند جايي جز خوابيدن در پاركها و چاره اي به غير از روسپيگري مي تواند داشته باشد. جامعه ما چه امكاني در اختيار اين زنان كه اغلبشان حتي روي در خواست كمك از خانوادهشان را هم ندارند مي گذارد. خانه از پاي بست ويران است.
سالها زمان ميبرد تا يك سري از ارزشها دروني شود، بايد زنان در نحوه آموزش فرزندان خود باز نگري كنند. مي دانم گفتنش آسان است ولي نسل جوان ما اين امكان را مي تواند بوجود بياورد. يادمان نرود كه زنان در طول تاريخ پاسداران فرهنگ مرد سالار بوده اند و همواره كوشيده اند تا از سنتهايي كه آنها را روزي به بند كشيده است براي محدود كردن جوانترها استفاده كنند.

يادداشت ها | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/287


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: