روسپيگري در قرون وسطي

شنبه 2 شهریور 1381

روسپيگري در قرون وسطي

در جايي ميخواندم كه روسپيگري از ابتداي تاريخ بشري وجود داشته است. در زمان انسانهاي اوليه، مردها حاضر بودند كه حاصل شكار روزانه اشان را به زناني كه نظرشان را جلب مي كردند در قبال ارضاي جنسي شان بدهند.
در اواخر قرون وسطي در اروپا دولتمردان و كليسا با پديده روسپيگري با تسامح بر خورد مي كردند. روسپيگري قانونمندي هاي خاص خود را داشته ودر اماكن خاصي صورت مي گرفته است. هدف دولتمردان از اين قانونمندي حداكثر مرز بندي ميان زنان روسپي و افراد به اصطلاح محترم جامعه بوده است. در اين راستا بايد وجه مشخصه اي بين يك زن محترم و يك زن روسپي وجود داشت.
دلتمردان به همين منظور شرايط خاصي را به زنان روسپي تحميل مي كردند كه از شهري به شهر ديگر متفاوت بود.
به عنوان مثال در مارسي‹فرانسه›، زنان روسپي بايد يك مانتو راه راه مي پوشيدند. در لندن اين وجه مشخصه كلاهي راه راه بود كه روسپيان بايد بر سر مي گذاشتند.
در فرانسه زنان روسپي حق استفاده از كمربند طلايي رنگ را مانند ديگر زنان نداشتند و...
قوانين خشك و انعطاف ناپذيري در رابطه با روسپيگري با هدف كنترل نظم و آرامش عمومي وجود داشته است. به عنوان مثال ساعات كاري به شدت كنترل مي شده است همينطور مزدي كه زنان روسپي دريافت مي كردند.
استفاده از سرويسهاي جنسي روسپيان به اقشار خاصي از روحانيت و مردان مجرد جامعه آن روز اختصاص داشته و مردان متاهل حق رابطه با زنان روسپي را به هيچوجه نداشتند.

تجربيات کاري | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/259


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: