كندي رشد شرايط بهداشتي در

سه شنبه 19 شهریور 1381

طالبان رفت، ولي ته مانده هاي رژيم بنيادگرا و مرد سالار همچنان باقي است. به گفته خانم Loretta Hieber Girardet ، نماينده سازمان بهداشت جهاني از افغانستان، هشت ماه پس از دخالت نظامي غرب در اين كشور تغييرات به كندي صورت مي گيرد. زنها هنوز به خاطر ترك خانه بدون اجازه شوهرانشان سوزانده مي شوند. آنان حتي به بيمارستان مراجعه نمي كنند زيرا يك مرد حتي اگر پزشك باشد نبايد بدن آنان را ببيند. در روستاها مردم هنوز هم براي معالجه به ملاي محل مراجعه مي كنند و از او مصلحت مي خواهند. از طرف ديگر يك چهارم كودكان قبل از رسيدن به سن پنج سالگي مي ميرند. اكثريت انهادر اثر يك اسهال ساده يا بيماريهاي تنفسي جان خود را از دست ميد هند. در صورتي كه با روشهاي ابتدائي امكان پيشگيري از اين بيماريها ميسر خواهد بود.

زنان | بازگشت به صفحه اول

دنبالک:

آدرس دنبالک براي اين مطلب: http://www.donyayeman.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/247


نظرات:

شما هم نظر بدهيد: